پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


صفحه اصلی > مجوزهاي همايش
.: مجوزهاي همايش

موسسه آموزشي فرهنگي خوارزمي / شماره ثبت: 23
موضوع فعاليت: برگزاري همايش و كنفرانس
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مجوز IWA2 موسسات آموزشي
مجوز رسانه هاي بر خط
مجوز نشريه بين المللي وزارت ارشاد
مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت