پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

برندسازی و مدیریت برند

1396/12/20
وبينار
ظرفیت 100 نفر

هدف: برندها مهمترین دارایی های سازمان و به عنوان یک اهرم مهم و کلیدی در سودآوری و توان سازمان ها برای رشد و کسب مزایای رقابتی می باشند. این کارگاه به عنوان یک کارگاه سطح بالا در حوزه برندسازی و مدیریت برند، راهکارها و روش های اجرایی و کاربردی برای مبدل کردن ایده ها به برندهای تجاری کارآمد و سودآور را ارائه داده و متدها و مدلهای کاربردی مربوطه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.

لينك اصلي

بهره وری در سازمان های ایرانی

1396/12/20
وبينار
ظرفیت 100 نفر

راهکارهای افزایش بهره وری در سازمان های ایرانی

لينك اصلي

طراحی و برنامه ریزی زنجیره های تامین سودآور

1396/12/20
وبينار
ظرفیت 100 نفر

هدف: آشناسازی مخاطبان با جنبه های کلیدی زنجیره تامین و نقش و اهمیت انکار ناپذیر زنجیره تامین در بقا، رشد و سود آوری سازمان و ارائه مدل ها و راهکارهای کاربردی و اجرایی جهت طراحی و برنامه ریزی زنجیره های تامین سودآور برای کسب و کارهای تولیدی و خدماتی

لينك اصلي

روش تحقیق در علوم مدیریتی و رفتاری

1396/12/20
وبينار
ظرفیت 100 نفر

روش های کمی، روش های کیفی، روش های ترکیبی (انواع، کاربرد، متولوژی،نتایج)

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر